Όροι και προϋποθέσεις της διαδικτυακής επιχείρησης λιανικής BIBLOO.GR

 1. Εισαγωγικές διατάξεις
 1. 1.1.Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις πώλησης (εφεξής οι “Όροι και προϋποθέσεις”) της εταιρείας λιανικής πώλησης Digital People, Inc., με έδρα στη διεύθυνση Plzeňská 345/5, 150 00 Prague 5, αριθμό μητρώου: 28197071, που είναι καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο του δημοτικού δικαστηρίου της Πράγας, Τμήμα Β, Φάκελος 12855 (εφεξής ο “πωλητής”) διέπεται σύμφωνα με τη διάταξη § 1751 παράγραφο 1 του νόμου αριθ. 89/2012 Coll., Αστικός Κώδικας (ο «Αστικός Κώδικας»), τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν και για τα δύο μέρη σε σχέση ή με βάση τη Σύμβαση Αγοράς («η Σύμβαση Αγοράς») που συνάπτεται μεταξύ του πωλητή και οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου (εφεξής ο «Αγοραστής») μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του πωλητή. Το διαδικτυακό κατάστημα διευθύνεται από τον πωλητή σε έναν ιστότοπο που βρίσκεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση BIBLOO.GR (εφεξής ο «Ιστότοπος»), και μέσω του πεδίου εφαρμογής του ιστότοπου (εφεξής το «διαδικτυακό εμπόριο»).
 2. 1.2.Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου το πρόσωπο που προτίθεται να αγοράσει αγαθά από τον πωλητή είναι νομική οντότητα ή πρόσωπο που παραγγέλνει αγαθά στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή στο πλαίσιο της άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.
 3. 1.3.Διατάξεις που αποκλίνουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορούν να συμφωνηθούν στη συμφωνία αγοράς. Οι αποκλίνουσες διευθετήσεις της συμφωνίας υπερισχύουν των όρων και προϋποθέσεων.
 4. 1.4.Οι διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αγοράς. Η σύμβαση αγοράς και οι όροι και προϋποθέσεις συντάσσονται στην τσεχική γλώσσα. Η συμφωνία αγοράς θα συναφθεί στην τσεχική γλώσσα.
 5. 1.5.Οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν και να επικαιροποιηθούν από τον πωλητή. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν μετά την περίοδο ισχύος της προηγούμενης έκδοσης των όρων και προϋποθέσεων.
 1. Λογαριασμός χρήστη
 1. 2.1.Μετά την εγγραφή του αγοραστή στον ιστότοπο, ο αγοραστής μπορεί να έχει πρόσβαση στη διεπαφή χρήστη. Από τη διεπαφή χρήστη, ο αγοραστής μπορεί να παραγγείλει αγαθά (εφεξής «Λογαριασμός χρήστη»). Ο αγοραστής μπορεί να παραγγείλει αγαθά χωρίς εγγραφή, απευθείας από την ηλεκτρονική διεπαφή του καταστήματος.
 2. 2.2.Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο και την παραγγελία αγαθών, ο αγοραστής υποχρεούται να παρέχει όλες τις σωστές και αληθείς πληροφορίες. Ο αγοραστής υποχρεούται να ενημερώνει τα δεδομένα που έχει καταχωρίσει στο λογαριασμό χρήστη μετά από τυχόν αλλαγές σε αυτά. Τα δεδομένα που καταχωρούνται από τον αγοραστή στο λογαριασμό χρήστη και κατά την παραγγελία αγαθών από τον πωλητή θεωρούνται σωστά.
 3. 2.3.Η πρόσβαση στο λογαριασμό χρήστη εξασφαλίζεται με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ο αγοραστής υποχρεούται να τηρεί την εμπιστευτικότητα όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση στο λογαριασμό του χρήστη.
 4. 2.4.Ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέψει τη χρήση του λογαριασμού χρήστη του από τρίτους.
 5. 2.5.Ο πωλητής μπορεί να ακυρώσει έναν λογαριασμό χρήστη, ιδίως σε περιπτώσεις που ο αγοραστής παραβιάζει τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων).
 6. 2.6.Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο λογαριασμός χρήστη ενδέχεται να μην είναι συνεχώς διαθέσιμος, ιδίως όσον αφορά την αναγκαία συντήρηση του υλικού και του λογισμικού του πωλητή, και αντίστοιχα την αναγκαία συντήρηση του υλικού και του λογισμικού τρίτων.
 1. Σύναψη συμφωνίας αγοράς
 1. 3.1.Οποιαδήποτε παρουσίαση των αγαθών που βρίσκεται στο διαδικτυακό περιβάλλον της επιχείρησης έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ο πωλητής δεν υποχρεούται να συνάψει συμφωνία αγοράς σχετικά με το προϊόν αυτό. Οι διατάξεις του άρθρου 1732 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα δεν ισχύουν.
 2. 3.2.Η διαδικτυακή διεπαφή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των μεμονωμένων αγαθών. Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και όλες τις σχετικές επιβαρύνσεις. Οι τιμές των προϊόντων παραμένουν σε ισχύ για όσο διάστημα εμφανίζονται στη διαδικτυακή διεπαφή της επιχείρησης. Η διάταξη αυτή δεν περιορίζει το δικαίωμα του πωλητή να συνάψει συμφωνία αγοραπωλησίας με όρους που διαπραγματεύεται ο ίδιος.
 3. 3.3.Η διαδικτυακή διεπαφή περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το κόστος που σχετίζεται με τη συσκευασία και την παράδοση. Οι πληροφορίες σχετικά με το κόστος συσκευασίας και παράδοσης των προϊόντων που παρατίθενται στη διαδικτυακή διεπαφή της επιχείρησης ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις που τα προϊόντα παραδίδονται εντός της επικράτειας της Τσεχικής Δημοκρατίας.
 4. 3.4.Για να παραγγείλει προϊόντα, ο αγοραστής συμπληρώνει μια φόρμα παραγγελίας στη διαδικτυακή διεπαφή της επιχείρησης. Το έντυπο παραγγελίας περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με:
  1. 3.4.1.Τα παραγγελθέντα προϊόντα, τον αριθμό, τα χρώματα και τα μεγέθη τους (τα παραγγελθέντα προϊόντα «τοποθετούνται» από τον αγοραστή σε ένα ηλεκτρονικό καλάθι αγορών στη διαδικτυακή διεπαφή της επιχείρησης).
  2. 3.4.2.Πληροφορίες σχετικά με τον προτιμώμενο τρόπο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων και τον τρόπο πληρωμής των προϊόντων.
  3. 3.4.3.Πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες που σχετίζονται με την παράδοση των προϊόντων (εφεξής αναφερόμενα συλλογικά ως η «Παραγγελία»).
 5. 3.5.Πριν από την αποστολή της παραγγελίας στον πωλητή, δίνεται στον αγοραστή η δυνατότητα να ελέγξει και να τροποποιήσει τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στην παραγγελία από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας του αγοραστή να εντοπίσει και να διορθώσει λάθη που συνέβησαν κατά την εισαγωγή δεδομένων στην παραγγελία. Ο αγοραστής ολοκληρώνει την παραγγελία κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ολοκλήρωση παραγγελίας». Τα στοιχεία που δηλώνονται στην παραγγελία θεωρούνται σωστά από τον πωλητή. Ο πωλητής ενημερώνει αμέσως τον αγοραστή σχετικά με την παραλαβή της παραγγελίας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή που είχε δηλωθεί στο λογαριασμό του χρήστη ή στην παραγγελία (εφεξής «Hλεκτρονική διεύθυνση του αγοραστή»).
 6. 3.6.Ο πωλητής έχει πάντα το δικαίωμα, ανάλογα με τη φύση της παραγγελίας (ποσότητα αγαθών, τιμή αγοράς, εκτιμώμενα έξοδα αποστολής), να ζητήσει από τον αγοραστή πρόσθετη επιβεβαίωση (π.χ. εγγράφως ή τηλεφωνικά).
 7. 3.7.Η συμβατική σχέση μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή δημιουργείται με τη λήψη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας (αποδοχή), η οποία αποστέλλεται στον αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.
 8. 3.8.Ο αγοραστής συμφωνεί με τη χρήση υπεραστικής επικοινωνίας για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς. Τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο αγοραστής κατά τη χρήση μέσων υπεραστικής επικοινωνίας σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς (κόστος πρόσβασης στο διαδίκτυο, κόστος τηλεφώνου) βαρύνουν τον αγοραστή, και τα έξοδα αυτά δεν διαφέρουν από την κανονική τιμή του παρόχου υπηρεσιών.
 1. Η τιμή των αγαθών και οι όροι πληρωμής
 1. 4.1.Ο αγοραστής μπορεί να πληρώσει στον πωλητή το τίμημα των αγαθών και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των εν λόγω αγαθών στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς με τους ακόλουθους τρόπους:
  1. 4.1.1.με την κάρτα σας μέσω του συστήματος PayPal
  2. 4.1.2.με την κάρτα σας μέσω του συστήματος PayU
 2. 4.2.Μαζί με την τιμή αγοράς, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα συσκευασίας και παράδοσης με τη συμφωνηθείσα χρέωση. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, η τιμή αγοράς θεωρείται ότι περιλαμβάνει τα έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών.
 3. 4.3.Ο πωλητής δεν απαιτεί από τον αγοραστή να καταβάλει προκαταβολή ή άλλη ισοδύναμη πληρωμή. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4.6 των όρων και προϋποθέσεων σχετικά με την υποχρέωση προκαταβολής ολόκληρης της τιμής αγοράς.
 4. 4.4.Σε περίπτωση πληρωμής σε μετρητά ή σε περίπτωση πληρωμής κατά την παράδοση, η τιμή αγοράς καταβάλλεται κατά την παραλαβή των προϊόντων. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, το τίμημα της αγοράς πρέπει να καταβληθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη σύναψη της σύμβασης, διαφορετικά η παραγγελία ακυρώνεται.
 5. 4.5.Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει την τιμή αγοράς, μαζί με την εμφάνιση του μεταβλητού συμβόλου της πληρωμής. Στην περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η υποχρέωση αυτή του αγοραστή θεωρείται ότι εκπληρώνεται όταν το αντίστοιχο ποσό εισπράττεται στο λογαριασμό του πωλητή.
 6. 4.6.Ο πωλητής πρέπει να παραδώσει στον αγοραστή φορολογικό έγγραφο - τιμολόγιο σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς. Ο πωλητής είναι ο πληρωτής του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το φορολογικό έγγραφο - τιμολόγιο εκδίδεται από τον πωλητή προς τον αγοραστή μετά την πληρωμή της τιμής των προϊόντων και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.
 7. 4.7.Οι πιθανές εκπτώσεις στην τιμή των προϊόντων που παρέχει ο πωλητής στον αγοραστή δεν μπορούν να συνδυαστούν.
 1. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση - επιστροφή των προϊόντων
 1. 5.1.Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση εντός 30 ημερών χωρίς να δηλώσετε την αιτία. Η περίοδος ακύρωσης λήγει μετά την πάροδο 30 ημερών από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτος, εκτός του μεταφορέα και άλλου που υποδεικνύεται από εσάς, αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου προϊόντος. Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε (Digital People a.s., Plzeňská 345/5, 150 00 Prague, info@bibloo.gr, +420 222 701 480) για την απόφασή σας να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου ακύρωσης, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίησή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της προθεσμίας ακύρωσης. Επιπτώσεις της ακύρωσης. Εάν ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν εάν επιλέξετε έναν τύπο παράδοσης διαφορετικό από την παράδοση εκτός από τον φθηνότερο τύπο τυποποιημένης παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα πραγματοποιήσουμε την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά- σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με οποιαδήποτε έξοδα ως αποτέλεσμα αυτής της επιστροφής χρημάτων. Μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα προϊόντα ή μέχρι να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για την επιστροφή των προϊόντων, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Πρέπει να στείλετε τα προϊόντα ή να μας τα παραδώσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ανακοινώνετε την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε τα προϊόντα πριν από την παρέλευση της προθεσμίας των 14 ημερών. Θα πρέπει να επωμιστείτε το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Είστε υπεύθυνοι μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων που προκύπτει από το χειρισμό που δεν είναι απαραίτητος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.
 2. 5.2.Είστε υπεύθυνοι μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων που προκύπτει από το χειρισμό που δεν είναι απαραίτητος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων. Εάν ζητήσατε να ξεκινήσει η εκτέλεση των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου ακύρωσης, θα μας καταβάλλετε ένα ποσό το οποίο είναι ανάλογο με αυτό που έχει εκτελεστεί μέχρι να μας γνωστοποιήσετε την ακύρωσή σας από την παρούσα σύμβαση, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης.
 1. Μεταφορά και παράδοση προϊόντων
 1. 6.1.Σε περίπτωση που συμφωνηθεί τρόπος μεταφοράς, βάσει ειδικού αιτήματος του αγοραστή, ο αγοραστής αναλαμβάνει τον κίνδυνο και τα πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με αυτόν τον τρόπο μεταφοράς.
 2. 6.2.Εάν ο πωλητής, βάσει της σύμβασης αγοράς, υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα σε τόπο που καθορίζεται από τον αγοραστή στην παραγγελία αγοράς, ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα προϊόντα κατά την παράδοση.
 3. 6.3.Σε περίπτωση που τα προϊόντα πρέπει να παραδοθούν σε επαναλαμβανόμενες παραδόσεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από αυτόν που αναφέρεται στην παραγγελία για λόγους που οφείλονται στον αγοραστή, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει το κόστος που σχετίζεται με την επαναλαμβανόμενη παράδοση, και αντίστοιχα το κόστος που σχετίζεται με άλλους τρόπους παράδοσης.
 4. 6.4.Κατά την παραλαβή των προϊόντων από τον μεταφορέα, ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει την ακεραιότητα της συσκευασίας των προϊόντων και, σε περίπτωση που διαπιστώσει ελαττώματα, να ειδοποιήσει αμέσως τον μεταφορέα. Σε περίπτωση ανακάλυψης ζημιών που υποδηλώνουν μη εξουσιοδοτημένη διείσδυση στο πακέτο, ο αγοραστής δεν υποχρεούται να παραλάβει το πακέτο από τον μεταφορέα.
 5. 6.5.Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων μπορούν να τροποποιηθούν από ειδικούς όρους παράδοσης του πωλητή, εφόσον ο πωλητής τους έχει εκδώσει.
 1. Δικαιώματα από ελαττωματικά προϊόντα
 1. 7.1.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά τα δικαιώματα που απορρέουν από ελαττωματικά προϊόντα διέπονται από τη σχετική νομοθεσία (ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 1914 έως 1925, 2099 έως 2117 και 2161 έως 2174 του Αστικού Κώδικα).
 2. 7.2.Ο πωλητής ευθύνεται έναντι του αγοραστή για την παράδοση προϊόντων χωρίς ελαττώματα. Ειδικότερα, ο πωλητής ευθύνεται έναντι του αγοραστή ότι κατά την παράδοση:
  1. 7.2.1.τα προϊόντα έχουν την ποιότητα που έχουν συμφωνήσει τα μέρη και, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, τα χαρακτηριστικά που έχει περιγράψει ο πωλητής ή ο κατασκευαστής ή που αναμένουν οι αγοραστές σε σχέση με τη φύση των προϊόντων και με βάση τη διαφήμιση που φέρουν,
  2. 7.2.2.τα προϊόντα είναι κατάλληλα για τον σκοπό στον οποίο αναφέρεται η πώλησή τους ή για τον οποίο χρησιμοποιούνται συνήθως προϊόντα του ίδιου τύπου,
  3. 7.2.3.τα εμπορεύματα αντιστοιχούν ως προς τον χαρακτήρα ή την απόδοσή τους στο συμφωνημένο δείγμα ή υπόδειγμα, εάν ο χαρακτήρας ή η απόδοσή τους καθορίστηκε σύμφωνα με συμφωνημένο δείγμα ή υπόδειγμα,
  4. 7.2.4.τα προϊόντα έχουν τη σωστή ποσότητα, μέτρηση και βάρος και
  5. 7.2.5.τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις.
 3. 7.3.Οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο. 7.2 Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν ισχύουν για εμπορεύματα που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή λόγω ελαττώματος για το οποίο έγινε η διαπραγμάτευση της χαμηλότερης τιμής, της φθοράς των προϊόντων που προκαλείται από την κοινή χρήση τους, σε περίπτωση μεταχειρισμένων προϊόντων για ελάττωμα από τη χρήση ή τη φθορά που έχουν τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους από τον αγοραστή, ή εάν αυτό είναι προφανές για τη φύση των προϊόντων.
 4. 7.4.Εάν τα ελαττώματα εκδηλωθούν εντός δώδεκα μηνών από την παράδοση, θεωρείται ότι τα προϊόντα ήταν ελαττωματικά κατά τη στιγμή της παραλαβής τους. Ο αγοραστής δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας ελαττώματος, το οποίο εμφανίζεται σε καταναλωτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια είκοσι τεσσάρων μηνών από την παραλαβή.
 5. 7.5.Τα δικαιώματα που απορρέουν από ελαττωματικά προϊόντα διεκδικούνται από τον αγοραστή έναντι του πωλητή στην εγκατάστασή του BIBLOO.gr, BIBLOO U Sanitasu 2246 251 01 Říčany – Czech Republic. Η αξίωση δημιουργείται τη στιγμή που ο πωλητής παραλαμβάνει τα διεκδικούμενα προϊόντα από τον αγοραστή (ημέρα παραλαβής των προϊόντων).
 6. 7.6.Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών σχετικά με την ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα μπορούν να τροποποιηθούν από τη διαδικασία υποβολής παραπόνων του πωλητή.
 1. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών
 1. 8.1.Ο αγοραστής αποκτά την κυριότητα των προϊόντων καταβάλλοντας ολόκληρο το τίμημα αγοράς.
 2. 8.2.Ο πωλητής δεν δεσμεύεται από κώδικες συμπεριφοράς στις σχέσεις του με τον αγοραστή, κατά την έννοια του άρθρου 1826 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του Αστικού Κώδικα.
 3. 8.3.Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός των καταγγελιών των καταναλωτών διασφαλίζεται από τον πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@bibloo.gr. Οι πληροφορίες σχετικά με τη διευθέτηση των καταγγελιών των αγοραστών αποστέλλονται από τον πωλητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.
 4. 8.4.Ο πωλητής δικαιούται να πωλεί προϊόντα βάσει της εμπορικής του άδειας. Οι εμπορικές επιθεωρήσεις διενεργούνται υπό την εποπτεία της αρμόδιας εμπορικής υπηρεσίας. Η επίβλεψη του απορρήτου ασκείται από το γραφείο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η επιθεώρηση εμπορίου της Τσεχίας ασκεί, εντός του καθορισμένου εύρους και μεταξύ άλλων, την εποπτεία της συμμόρφωσης με τον νόμο αριθ. 634/1992 Coll. για την προστασία των καταναλωτών, όπως έχει τροποποιηθεί.
 5. 8.5.Ο αγοραστής αναλαμβάνει τον κίνδυνο μεταβολής των συνθηκών κατά την έννοια του άρθρου 1765 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα.
 1. Προστασία προσωπικών πληροφοριών, cookies και αποστολή εμπορικών μηνυμάτων
 1. 9.1.Το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών του αγοραστή, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο, προβλέπεται από τον νόμο αριθ. 101/2000 Coll., σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί.
 2. 9.2.Ο αγοραστής συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων: όνομα, διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αντίστοιχα πρόσθετες πληροφορίες όπως διεύθυνση αποστολής, αριθμός διαμερίσματος κ.λπ. όροφος διαμερίσματος κ.λπ. (εφεξής οι «Προσωπικές πληροφορίες»).
 3. 9.3.Ο αγοραστής συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών από τον πωλητή, με σκοπό την υλοποίηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς και τη διαχείριση του λογαριασμού χρήστη. Εάν ο αγοραστής δεν επιλέξει εναλλακτική επιλογή, συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών από τον πωλητή. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών στο σύνολό τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν αποτελεί απαίτηση που θα καθιστούσε από μόνη της αδύνατη τη σύναψη σύμβασης αγοράς.
 4. 9.4.Ο αγοραστής αποδέχεται ότι υποχρεούται να παρέχει τις προσωπικές του πληροφορίες (για την εγγραφή, στο λογαριασμό χρήστη του, κατά την παραγγελία από τη διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος) σωστά και αληθινά και υποχρεούται να ενημερώνει τον πωλητή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για αλλαγές στα προσωπικά του δεδομένα.
 5. 9.5.Ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει σε ένα τρίτο μέρος την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή - έναν υπεύθυνο επεξεργασίας. Εκτός από τα πρόσωπα που μεταφέρουν τα προϊόντα, καμία προσωπική πληροφορία δεν θα παραδίδεται σε τρίτους από τον πωλητή, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του αγοραστή.
 6. 9.6.Οι προσωπικές πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία για αόριστο χρονικό διάστημα. Οι προσωπικές πληροφορίες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία ηλεκτρονικά, με αυτοματοποιημένο τρόπο ή σε έντυπη μορφή, με μη αυτοματοποιημένο τρόπο.
 7. 9.7.Ο αγοραστής επιβεβαιώνει ότι οι παρεχόμενες προσωπικές πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι έχει ενημερωθεί ότι είναι εθελοντική η παροχή προσωπικών πληροφοριών.
 8. 9.8.Σε περίπτωση που ο αγοραστής πιστεύει ότι ο πωλητής ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 9.5) προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών που δεν συνάδει με την προστασία του απορρήτου και της προσωπικής ζωής του αγοραστή ή είναι αντίθετη προς το νόμο, ιδίως αν τα προσωπικά δεδομένα είναι ανακριβή για το σκοπό της επεξεργασίας τους, μπορεί να:
  1. 9.8.1.ζητήσει εξηγήσεις από τον πωλητή ή τον υπεύθυνο επεξεργασίας
  2. 9.8.2.απαιτήσει από τον πωλητή ή τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διορθώσει την κατάσταση.
 9. 9.9.Σε περίπτωση που ο αγοραστής ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών, ο πωλητής οφείλει να τις παραδώσει. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να παρέχει πληροφορίες σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση και να απαιτήσει εύλογη αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το κόστος παροχής των αναγκαίων πληροφοριών.
 10. 9.10.Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τις οποίες έχετε ζητήσει από εμάς με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο. Σε οποιοδήποτε στάδιο μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε καμία επικοινωνία μάρκετινγκ από εμάς χρησιμοποιώντας τη λειτουργία απεγγραφής ή επικοινωνώντας μαζί μας ανά πάσα στιγμή τηλεφωνικά: +420 222 701 480, ή μέσω E-mail: info@bibloo.gr.
 11. 9.11.Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των πληροφοριών, των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας μας σε εσάς, για την τιμολόγηση και την εκτέλεση παραγγελιών. Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Σε οποιοδήποτε στάδιο μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε καμία επικοινωνία μάρκετινγκ από εμάς χρησιμοποιώντας τη λειτουργία απεγγραφής ή επικοινωνώντας μαζί μας ανά πάσα στιγμή τηλεφωνικά: +420 222 701 480, ή μέσω E-mail: info@bibloo.gr.
 12. 9.12.Ο ιστότοπος ανήκει στην Digital People, a. s., η οποία είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των δεδομένων. Έδρα: Plzeňská 345/5, 150 00 Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του δημοτικού δικαστηρίου της Πράγας, τμήμα Β, φάκελος 12855, τηλέφωνο: +420 222 701 480, E-mail: info@bibloo.gr.
 13. 9.13.Ο αγοραστής συμφωνεί με την αποθήκευση των λεγόμενων cookies στον υπολογιστή του. Σε περίπτωση που μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αγορά στον ιστότοπο και οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στις συμφωνίες αγοράς μπορούν να εκπληρωθούν χωρίς την αποθήκευση των λεγόμενων cookies στον υπολογιστή του αγοραστή, ο αγοραστής μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση ανά πάσα στιγμή.
 14. 9.14.Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε τέτοιου είδους cookies στη συσκευή σας και να έχουμε πρόσβαση σε αυτά όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο στο μέλλον. Εάν θέλετε να διαγράψετε τυχόν cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, η ενότητα «βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας πρέπει να περιλαμβάνει οδηγίες για τον εντοπισμό του αρχείου ή του καταλόγου που αποθηκεύει τα cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.aboutcookies.org. Λάβετε υπόψη ότι με τη διαγραφή ή την απενεργοποίηση μελλοντικών cookies, ενδέχεται να επηρεαστεί η εμπειρία χρήσης σας και να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας και από την πλήρη εμπειρία χρήσης της BIBLOO, για την οποία είμαστε υπερήφανοι που παρέχουμε στους πελάτες μας.
 15. 9.15.Χρησιμοποιούμε cookies όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι cookies - δείτε πώς και γιατί τα χρησιμοποιούμε:
  1. 9.15.1.Cookies λειτουργικότητας του ιστότοπου - αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να πλοηγείστε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες μας.
  2. 9.15.2.Cookies ανάλυσης ιστότοπου - αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε και να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για να βελτιώσουμε τόσο τη λειτουργικότητά του όσο και την εμπειρία αγορών σας.
  3. 9.15.3.Cookies προτιμήσεων πελατών - όταν περιηγείστε ή ψωνίζετε στο BIBLOO, αυτά τα cookies θα θυμούνται τις προτιμήσεις σας (όπως η γλώσσα ή η τοποθεσία σας), ώστε να μπορούμε να κάνουμε την εμπειρία των αγορών σας όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη και πιο προσωπική για εσάς.
  4. 9.15.4.Cookies στόχευσης ή διαφήμισης - αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων που ταιριάζουν σε εσάς. Περιορίζουν επίσης το πόσες φορές θα δείτε μια διαφήμιση και μας βοηθούν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ.
 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

10.1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή παρέχεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΓΚΠΔ Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

10.2. Ο αγοραστής αποδέχεται ότι ο πωλητής θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή βάσει συμφωνίας με τον αγοραστή με σκοπό την εκπλήρωση σύμβασης πώλησης με τον αγοραστή (ενδεχομένως και λόγω διαπραγματεύσεων για τη σύναψη ή/και την τροποποίησή της) ή/και με σκοπό τη διατήρηση λογαριασμού χρήστη, βάσει συμφωνίας με τον αγοραστή. Πρόκειται για αυτά τα προσωπικά δεδομένα: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου ή άλλες πρόσθετες πληροφορίες όπως διεύθυνση παράδοσης, αριθμός διαμερίσματος, όροφος διαμερίσματος. Τα προσωπικά δεδομένα διαχειρίζονται από τον πωλητή ως διαχειριστή και τα άτομα που μεταφέρουν τα προϊόντα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται με τη συλλογή, την αποθήκευση, την τροποποίηση, την αναζήτηση, τη χρήση, τη διαβίβαση στον μεταφορέα και, κατά περίπτωση, σε άλλα πρόσωπα (εφόσον συμφωνεί ο αγοραστής), την αποθήκευση, τη διαλογή ή τον συνδυασμό, τον αποκλεισμό και τη διάθεση. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της σύμβασης αγοράς και μετά την εκπλήρωσή της μέχρι τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής (δηλαδή συνήθως για τρία έτη μετά την εκπλήρωση της σύμβασης αγοράς) ή για τη διάρκεια του λογαριασμού χρήστη του αγοραστή (δηλαδή μέχρι την ακύρωση από τον αγοραστή).

10.3. Οι κανόνες προστασίας δεδομένων παρατίθενται εδώ.

10.4. Ο αγοραστής αποδέχεται ότι υποχρεούται να υποβάλει τα προσωπικά του στοιχεία κατά την εγγραφή του στο λογαριασμό χρήστη του σωστά και αληθινά όταν παραγγέλνει από ένα διαδικτυακό κατάστημα και υποχρεούται να ενημερώνει τον πωλητή για οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά του στοιχεία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

10.5. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή, ο πωλητής μπορεί να αναθέσει σε τρίτο μέρος την επεξεργασία. Εκτός από τα πρόσωπα που μεταφέρουν τα προϊόντα, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον πωλητή δεν διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του αγοραστή.

10.6. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται ηλεκτρονικά με αυτοματοποιημένο τρόπο ή σε έντυπη μορφή με μη αυτοματοποιημένο τρόπο.

10.7. Ο αγοραστής επιβεβαιώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει είναι ακριβή και ότι έχει ενημερωθεί ότι πρόκειται για οικειοθελή παροχή προσωπικών δεδομένων.

10.8. Οι αγοραστές μπορούν επίσης να συμφωνήσουν για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον πωλητή για σκοπούς μάρκετινγκ κατά την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας, ιδίως με την αποστολή μηνυμάτων του εμπόρου και άλλων προωθητικών ενεργειών. Η συγκατάθεση θα αφορά προσωπικά δεδομένα στον ακόλουθο βαθμό: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου. Τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή για σκοπούς μάρκετινγκ θα υποβάλλονται σε επεξεργασία έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση του αγοραστή, αλλά για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών, εκτός εάν η παρούσα συμφωνία ανανεωθεί εν τω μεταξύ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται με τη συλλογή, την αποθήκευση σε φορείς πληροφοριών, τη διάθεση, την τροποποίηση ή την αλλαγή, την αναζήτηση, τη χρήση, την παράδοση, την αποθήκευση, την ταξινόμηση ή τον συνδυασμό, τον αποκλεισμό και τη διάθεση. Η συμφωνία με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ δεν αποτελεί προϋπόθεση που εμποδίζει τη σύναψη σύμβασης αγοράς.

 10.9. Ο πωλητής προειδοποιεί τον αγοραστή ότι τα δεδομένα του αγοραστή μπορούν να καταχωρηθούν στο μητρώο που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 20z του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή αριθ. 634/1992 Coll., όπως τροποποιήθηκε (εφεξής «Νόμος περί προστασίας του καταναλωτή»).

 1. Αποστολή επιχειρηματικών μηνυμάτων και αποθήκευση cookies

11.1. Ο αγοραστής αποδέχεται ότι ο πωλητής μπορεί να στείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της πληροφορίες σχετικά με το εμπόρευμα, την υπηρεσία ή την εγκατάσταση με τη μορφή εμπορικών ανακοινώσεων. Η αποστολή επιχειρηματικών μηνυμάτων μπορεί να ακυρωθεί από τον αγοραστή ανά πάσα στιγμή στο λογαριασμό χρήστη σας ή μέσω ενός συνδέσμου στο τέλος κάθε επιχειρηματικής ανακοίνωσης.

11.2. Ο αγοραστής αποδέχεται ότι ο πωλητής χρησιμοποιεί cookies στην ιστοσελίδα του. Η επεξεργασία και η χρήση ενός cookie διέπεται από τις ξεχωριστές πολιτικές που περιέχονται εδώ.

 1. Τελικές διατάξεις
 1. 12.1.Εάν η σχέση που απορρέει από τη σύμβαση αγοράς περιλαμβάνει διεθνές (αλλοδαπό) στοιχείο, τότε τα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση διέπεται από το δίκαιο της Τσεχίας. Αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν από τη γενικώς δεσμευτική νομοθεσία.
 2. 12.2.Εάν οποιαδήποτε διάταξη των όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρη ή αναποτελεσματική ή μετατραπεί σε τέτοια, αντί της άκυρης διάταξης, μια διάταξη της οποίας το νόημα είναι άκυρο, τίθεται σε ισχύ η διάταξη με το πλησιέστερο νόημα. Η ακυρότητα ή η μη εκτελεστότητα μιας διάταξης δεν επηρεάζει την ισχύ ή την εκτελεστότητα άλλων διατάξεων.
 3. 12.3.Η σύμβαση αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων, αρχειοθετείται από τον πωλητή σε ηλεκτρονική μορφή και δεν είναι προσβάσιμη.
 4. 12.4.Το υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης αποτελεί παράρτημα των όρων και προϋποθέσεων.
 5. 12.5.Στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή: ταχυδρομική διεύθυνση: Bibloo.gr, BIBLOO U Sanitasu 2246 251 01 Říčany – Czech Republic, διεύθυνση e-mail: info@bibloo.gr, τηλέφωνο: +420 222 701 480

Στην Πράγα στις 25.5.2018

Επιχειρηματικοί όροι που ισχύουν από 24.5.2018

 

 • Κομμάτια μόδας σε απόθεμα
  Περισσότερο από ένα εκατομμύριο μοδάτα κομμάτια σε απόθεμα.
 • Προϊόντα σε απόθεμα
  Πάνω από ένα εκατομμύριο προϊόντα σε απόθεμα
 • 30 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
  Μπορείτε να επιστρέψετε τα εμπορεύματα εντός 30 ημερών χωρίς αιτιολογία.
 • Γρήγορη παράδοση
  Εάν η παραγγελία γίνει πριν από τις 2 μ.μ., θα αποστείλουμε τα προϊόντα την ίδια ημέρα. Η αποστολή θα φτάσει σε εσάς συνήθως εντός 1 εργάσιμης ημέρας.
 • +420 222 701 480
  Είμαστε διαθέσιμοι τις καθημερινές μεταξύ 9:00 - 18:00
 • Χαιρόμαστε που επιστρέφετεk κοντά μασ, έχουμε 99% κανοποιημένουσ πελάτεσ.
Πάνω